Kayseri Kafkas Derneği

Псэм ипэ напэ

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak güncel gelişmelerle ilgili hassasiyetlerimizi ve düşüncelerimizi dile getiren deklerasyonumuz, öncelikle örgütsel yapı gereği KAFFED Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır.  İlgili deklerasyonumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. KAFFED yönetim kurulundan cevabi nitelikte herhangi bir yazı gönderildiği taktirde yayınlanacaktır.

 

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU

VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

 

Türkiye’de faaliyet gösteren Çerkes ve Kafkas derneklerinin üst yapısı olan Kaffed, toplumumuz açısından önemli bir kazanım olarak görülmektedir. Buna binaen Kaffed’den beklenen,  toplumuzu ilgilendiren kritik sosyal ve siyasal gelişmeler, güncel hassasiyetler ve kamuoyu gündemini meşgul eden çeşitli konularla ilgili Türkiye diyasporasını öncelikle hızlı ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek, toplumumuz adına gerekli, doğru inisiyatifi acil ve etkin bir şekilde almaktır.  Böylesi önemli hususlarla ilgili olarak Kaffed’in sergileyeceği duruşun hayati önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda Kaffed ortaya koyduğu söylem ve eylemleri ile etkinliğini ve etkililiğini tartışma konusu haline getirmemelidir.

Kaffed’in de üyesi olduğu DÇB’nin yakın tarihte yaptığı çalışmalar ve açıklamalar; diğer yandan Kaffed’in böylesi kritik, hassas ve Çerkes toplumunu ve geleceğini derinden etkileyebilecek bir konuda sergilemiş olduğu duruş, toplumsal bir tepkiye yol açmış, bizleri de sosyal sorumluluklarımız ve toplumuzun geleceği adına derin bir  kaygıya sevk etmiştir. DÇB’nin kuruluş amaç ve ilkeleri de göz önüne alınarak mevcut gelişmelere bakıldığında;

  • Soçi 2014 Kış Olimpiyat Oyunları ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e DÇB’nin mektup yazarak teşekkür etmesi;
  • DÇB’nin, milliyetçi faaliyetlerin önlenmesi çalışmaları için RF’den fon talebinde bulunması;
  • DÇB’nin “Ukrayna Parlamentosunda Çerkes Soykırımının tanınması için önerge verilmesi”ne “Bu konunun Rusya’nın iç işi olduğu”nu belirterek karşı çıkan açıklamalar yapması;
  • Kabul edilemez unsurlar içeren DÇB Genel Başkanı Hauti Sohrokov’un vermiş olduğu röportaj;

ve benzeri önemli gelişmelerle ilgili olarak Kaffed kendisinden beklenen tepkiyi; zamanında, gerekli içerik ve netlikle vermemiştir. Kaldı ki, Kaffed Ukrayna parlamentosuna verilen önerge ile ilgili olarak kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, içeriğe karşı çıkmak ve tepki göstermek yerine, Kaffed Başkanın isminin, kendisinden izin alınmaksızın kullanılmış olmasına tepki göstermekle yetinmiş olup; bu tepkide hadisenin özüne yönelik bir içerik bulunmamaktadır. Ardından ortaya çıkan “internet yazışmaları süreci” de, acil çözüm bekleyen bu sorunlar yönünden toplumsal bir fayda üretmekten ziyade, iletişim eksikliğini derinleştirmiş, diyalog imkânlarını önleyerek çeşitli farklı sakıncaları beraberinde getirmiştir.

Tüm bu gelişmeler ve sonrasında yaşananlarla ilgili kaygı, yaklaşım ve önerilerimiz son Başkanlar Kurulu toplantısında dile getirilmiş, ilaveten 16 Temmuz 2014 tarihinde Başkanlar Kurulunun iletişim grubunda deklere edilmiştir. Ancak geçen zamana rağmen Kaffed beklenen adımları atmaktan uzak kalmış, sonuç olarak hassasiyetlerimizin kamuoyu ile paylaşılma ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Olarak öneri ve beklentilerimiz aşağıda sıralanmıştır.

  1. Kaffed’den yukarıda bahsi geçen mevcut gelişmelerle ilgili duruşunu ortaya koyan; resmi, doyurucu bir açıklama beklenmektedir.
  2. Kaffed tarafından gönderilmiş mevcut DÇB yönetim kurulu üyelerinin güncel kritik konularla ilgili herhangi bir açıklama yapmadıkları, birinci ağızdan mevcut konularla ilgili bilgilerini, tepki ya da duruşlarını kamuoyu ile paylaşmadıkları görülmektedir. Dolayısıyla ilgili DÇB yönetim kurulu üyelerinden harekete geçmeleri beklenmektedir.
  3. Son söylem ve eylemleri ile DÇB’nin ortaya koyduğu duruş utanç vericidir. Kaffed’in bu konudaki tutumu, açıklamaları ve DÇB nezdindeki eylemleri oldukça yetersiz kalmaktadır. Bize göre; DÇB’ye gönderilen yönetim kurulu üyelerinin geri çekilmesi, DÇB ile ilişkilerin dondurulması, gerekirse bitirilmesi gündemiyle ivedi bir çalışma başlatılması gerekmektedir.
  4. Konunun önemi ve aciliyeti göz önüne alınarak her biri kendi tabanını doğrudan temsil eden üye Derneklerin Karar Organlarının ve Federasyon delegelerinin, etkin bir çalışma ortamı sağlayabilecek yöntemle bir araya getirilmesi doğru olacaktır. Bu anlamda acilen bir ortak akıl toplantısı veya çalıştay düzenlenebilir. Bu çalışma, inisiyatif alınmasını bekleyen acil gündem maddeleri konusunda izlenecek yolun, yapılacak açıklamaların, gerekirse ortaya konacak tepkinin ya da çözüm odaklı başkaca yöntem veya faaliyetlerin belirlenmesine imkan tanıyacaktır. Organize edilecek çalıştay ya da toplantıda Kaffed’in; hızlı, etkin, denetlenebilir, kamuoyunun ortak amaç ve beklentileri ile uyumlu kararlar alma ve uygulama noktasında desteklenmesini sağlayacak çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi sağlanabilecektir.
  5. Kaffed’in İKKD deklerasyonuna verdiği cevapta görüldüğü üzere; Başkanlar Kurulu toplantısında konunun istişare edilebileceği; atılabilecek adımların belirlenmesi için çalışmalar yapılacağı ifade edilmiştir. Ancak bilinmektedir ki tüzükte ifade edildiği üzere, başkanlar kurulu, yapısı ve işleyişi itibariyle etkili ve işlevsel bir konumda değildir. Bu bağlamda çalıştay gündeminde değerlendirilmesi gereken bir diğer önemli hususun, Başkanlar Kurulunun yapısı ve işleyişi olduğu düşünülmektedir. Başkanlar Kurulu; çalışma yöntemi, kurul üyelerinin etkin katılımları ve katılımın gerçekleşmediği durumda ortaya konabilecek müeyyideler ve kurulun alacağı kararların etkinliği noktasında yeniden değerlendirilmeli (gerekirse bir sonraki genel kurulda bu konuda bir tüzük değişikliği yapılması gündeme alınarak) Başkanlar Kuruluna da bu süreçte olması gerekli işlevsellik kazandırılmalıdır. Böylelikle Kaffed’e üye Derneklerin uzaktan izleyen, katkı sağlamaksızın sadece eleştiri getirmeleri şeklinde ortaya çıkan olumsuz tutum ve davranışlarının önlenebilmesi ve sürece etkin katılımlarının ortaya çıkması sağlanabilecektir.

 Saygılarımızla.

 KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Kayseri Kafkas Derneği Tüm Hakları Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz. ©2014 Tel: 352 222 64 81 E-Posta:kayserikafder@gmail.com Frontier Theme