Kayseri Kafkas Derneği

Псэм ипэ напэ

KAMUOYU BİLGİLENDİRME

Kamuoyunun Bilgisine,

04.09.2015

08 Ağustos 2015 tarihli Kaffed başkanlar kurulu toplantısı, Ankara’da DÇB (Dünya Çerkes Birliği) başkanı Sn. Sahurokue Hauti  ve beraberindeki heyetinde katılımları ile düzenlenmiştir.

Yapılan toplantının konusu ve içeriği ile ilgili olarak, Sn. DÇB başkanı Sahurokue Hauti,Kabardey-Balkar Pravda gazetesine 26 Ağustos 2015 tarihinde bir demeç vermiştir. http://kbpravda.ru/node/7074)

Söz konusu demeçte “yapılan toplantının ilk bölümünün oldukça gergin geçtiği, gençlerin sivri sorular yönelttiği” gibi ifadelere yer verilmektedir. Devamında ise DÇB nin yaptığı faaliyetlerin ve açıklamaların Türkiye diasporası Çerkesleri tarafından yanlış anlaşıldığı dile getirilerek, ‘’genç soydaşlarımız bu anlatılanlar sonrasında, gerçekleri doğru bilmediklerini söyleyerek özür dilediler(!)’’ ifadesine yer verilmektedir.

Bahse konu toplantının içeriği ile ilgili yapılan bu açıklamalar tamamen gerçek dışı ve kasıtlı çarpıtmalarla doludur.

DÇB heyeti, toplantıdaözetle, yönetimde oldukları süre içerisinde;

Suriye’den Anavatana dönüş yapan soydaşlarımızla ilgili çalışmalar yaptıklarını;

20 Eylül tarihinin Dünya Adige Günü olarak kutlanmasını sağladıklarını ve bunun ‘’kendilerine göre çok önemli(!)’’ olduğunu;

Soçi olimpiyatlarının ‘’bilinenin aksine Çerkesler için fayda sağladığı’’nı ve Olimpiyatlarda Çerkes halkının en üst düzeyde temsil edildiğini;

Ortak alfabe geliştirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini dile getirmişlerdir.

Bu açıklamaların ardından ‘’özür dilediği iddia edilen’’ bizler;

 • DÇB nin 2000 yılına kadar Çerkeslerin geleceği adına tüzüğünde yer alan maddeler doğrultusunda başarılı çalışmalar yaptığını ancak, 2000 yılından sonra kuruluş amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayan söylem ve eylemler ortaya koyduğunu belirterek, buna ısrarla neden devam edildiği,
 • DÇB nin ‘’DÇB ve kendine bağlı tüm kurumlar RF yanlısıdır (!)’’ söylemi ile neyi kastettiği ve bu açıklamayı yaparken neyi amaçladığı,
 • DÇB nin RF den ‘’İnternet ağında Etnisite merkezli ideolojiye bilgi ile karşı koyma’’ adı altında fon talebinde bulunmasının Çerkes halkı ve geleceği adına nasıl bir fayda(!) sağlayacağı, bu çalışmanın diaspora Çerkesleri nezdinde neden olduğu olumsuz etkilerin neden göz ardı edildiği,
 • DÇB tarafından alınan bütün kararların ve yapılan bütün açıklamaların oy birliği ile yapıldığını iddia etmelerine karşın, Kaffed’in herhangi bir bilgisi ve dahli olmadan alınan kararlar hatırlatılarak, bu usulsüz, keyfi ve şeffaflıktan uzak uygulamaların neden yapıldığı,
 • Çerkeslerin Soykırım, Sürgün, Anavatana dönüş, Suriyeli soydaşlarımızın durumu vs. gibi hangi sorunları halloldu ki Adige günü adı altında uydurma bayram günü ilan edildiği, bu günün bayram olarak ilan edilmesiyle neyin amaçlandığı,
 • Çerkes Soykırım ve Sürgününün tanınması amacıyla dünya ülkeleri nezdinde yapılan harici girişimler konusunda, DÇB ninsivil toplum kuruluşu kimliğinden uzaklaşarak, bir devlet kurumu izlenimi veren açıklamaları neden yaptığı,
 • “Anadilimizi RF koruyor” şeklindeki beyanlarda ısrarcı olan DÇB nin, Anavatanımızda anadilde eğitimin seçmeli ders haline getirilmesi konusunda neden sessiz kaldığı,
  RF nin bu uygulamasının “Çerkeslerin Anadilinin korunmasına katkı sağlamadığı, bilakis Anadilin korunmasını engellediği ve güçleştirdiği” açıkça ortada iken neden bu uygulamaya karşı bir tavır ortaya koymadığı,

gibi sorularımız ve eleştirilerimiz elbette ki tarafımızca dile getirilmiştir. (Bizler bu ve benzeri sorularımızı, eleştirilerimizi ve önerilerimizi 2014 Ağustos ayında yazılı halde kamuoyu ile de paylaşmıştık. (http://www.kayserikafder.org.tr/?s=deklerasyon) Bu sorularımızın hiçbiri DÇB heyeti tarafından cevaplanmış değildir. Dolayısıyla DÇB başkanının iddia ettiğinin aksine sorularımız bu toplantıda ‘’boşa düşmüş’’ değil bilakis “yanıtsız kalmış”tır.

DÇB başkanının ‘’genç soydaşlarımız bu anlatılanlar sonrasında, gerçekleri doğru bilmediklerini söyleyerek özür dilediler(!)’’ şeklindeki asılsız ifadesini net bir şekilde ve ısrarla yalanlıyoruz.

DÇB heyeti tarafından ‘’sivri sorular’’ olarak algılanan sorular, neticede kendi söylem ve eylemlerinin izahının yapılmasını istemekten başka bir şey değildi. Bu “duruş” ve “olaylardan kaynaklı büyük endişenin dile getirilişi”, özür dilemeyi gerektirecek bir kusur değildir. Bu nedenle bahsi geçen toplantıda ‘’genç soydaşlarımız’’tanımı ile ifade edilen bizler hiç kimseden özür dilemedik.

Bizler ,  mensubu olduğumuz kültürün birey olarak bize yüklediği toplumsal sorumluluk ve görevlerin farkında olarak,yanlış bulduğumuz her şeyi yüksek sesle dile getirmeye ve sorgulamaya devam edeceğiz. DÇB nin, Çerkeslerin hassasiyetlerini görmezden gelen tavır ve faaliyetlerinin devamı halinde, açıklanan bu tavır ve duruşumuzu, DÇB nin yapısının ve faaliyet biçimlerinin sorgulanması noktasına gelininceye kadar ısrarla sürdüreceğimizi saygıyla beyan ederiz.

Kayseri Kafkas Derneği

Yönetim Kurulu

 

Ди цIыхухэм хуэгъэзауэ

04.09.2015

2015 гъ.августыми 8 махуэм Анкара къалэм Каффедым хэт хасащхьэхэм язэхуэс щекIуэкIащ, ДАХ-ым (Дунейпсо Адыгэ Хасэм) и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ абы игъуса гупымрэ яхэту.

Зэхуэсыр зытеухуамрэ абы къыщапсэлъахэмрэ ятеухуауэ ДАХ-ым и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий 2015 гъ.августым и 26-м«Кабардино-Балкарская Правда» газэтым интервью иритащ(http://kbpravda.ru/node/7074).

Зигугъу тщIы псэлъэкIэм хэтщ «зэхуэсым и япэрей пычыгъуэр пщтырыу блэкIауэ, щIалэхэм пхъашэу упщIэ къатауэ». АдэкIэ, ДАХ-ым иригъэкIуэкIа лэжьыгъэхэмрэ декларациехэмрэ Тыркум щыпсэуадыгэхэм пхэнжу къазрыгурыIуар жиIа иужькIэ, къыпещэжыр «ди лъэпкъэгъу щIалэхэм «къытхуэвгъэгъу» жари къыджаIащ, информациер пхэнжу къытлъэIэсырт»(!) жиIэурэ.

Мы зэхуэсым теухуауэ Сэхъурокъуэ Хьэутий жиIэжа псалъэхэр зэблэшам къыщымынэу зыкIи пежкъым.

ДАХ-ым игупыр тепсэлъыхьахэщ, кIэщIу жытIэмэ,ахэр хасащхьэу щытета зэманым:

Сирие икIыу Хэкум зыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэм елъыта лэжьыгъэ зэрырагъэкIуэкIам;

ФокIадэм и 20-нэ махуэр Дунейпсо Адыгэ Махуэу зэрырагъэгъувам икIи мыр «езыхэмкIэ Iуэху нэхъыщхьэуэ(!)» зэрыщытым;

Сашэ Олимп джэгукIэхэм «инэхъыбэм зэращIэм, зэрыщыгъуазэм хуэмыдэу адыгэхэм фIы къазэрыхуихьам», Олимп джэгукIэхэр екIуэкIыхукIэ адыгэ лъэпкъыр фIыдыдэу къызэрыщагъэлъэгъуам;

Зы алфавит теувэн Iуэхум теухуауэ иджыри лэжьыгъэ зырырагъэкIуэкIым.

Мы зэпсэлъэныгъэхэм къыкIэлъыкIуэу «къытхуэвгъэгъу» жытIауэ зыхуагъэфащэ дэ, шэч хэмылъу, мыхуэдэ упщIэхэмрэ критикхэмрэ утыку къитлъхьащ икIи дыщIэупщIащ:

 • ДАХ-ым 2000 гъэ пщIондэ адыгэхэм я пщэдейм елъытауэ лэжьыгъэшхуэхэр и статусым тету иригъэкIуэкIарэ пэт, 2000 нэужым езы организацием икъежьэгъуэм, ягъувауэ щыта мурадхэми принципхэми емызэгъ лъэжыгъэхэмрэ псэлъэкIэхэмрэ утыку къызэрыралъхьар жытIэурэ, мыхуэдэхэр зэрагъэкIуатэм и щхьэусыгъуэм;
 • «ДАХ-ымрэ абы епха хасэхэмрэ псори Урыс Федерацием и Iэпэгъущ»(!) жыIэкIэм ДАХ-ым къыригъэкIымрэ мыр щыжаIам ягу илъамрэ;
 • «Интернетым щызекIуэ этноцентрик идеологиехэм щIэныгъэкIэ пэщIэувэн» щхьэусыгъуэкIэ ДАХ-ыр УФ-м ахъшэкIэ зэрелъэIуам, адыгэ лъэпкъымрэ абы и къэкIуэнумрэ мы грантым къыхуихьыну фIыр зиIисым, мы лъэжьыгъэм хэхэс адыгэхэм ялъэныкъуэкIэ къыщигъэтэджа гурыщхъуэр IэщIыб зэращIым ищхьэусыгъуэм;
 • ДАХ-ым къищтэ унафэхэмрэ декларацэхэмрэ зэры-ДАХ псоуэ Iэ къэIэткIэ къызэращтэн хуейр жаIарэ пэт, Каффедым имыщIэххэу икIи хэмыпсэлъыхьыу къащта унафэхэр ягу къэдгъэкIыжурэ ДАХ-ым и хабзэм темыхуэу, наIуэу щымыт лэжьыгъэхэм ящхьэусыгъуэр зиIисым;
 • Адыгэ Лъапсэрыхымрэ, Хэку Ихунымрэ, Хэкум гъэзэжыныр, Сирие никIыжа ди лъэпкъэгъухэм я Iуэхур, пэмыщI мыхуэдэ проблемэхэр къытпыщытрэ пэт, «Адыгэ лъэпкъым и гуфIэгъуэ махуэ» зицIэр къызэрагупщысам и щхьэусыгъуэмрэ мы махуэм къыпахыну ягугъэр зиIисымрэ;
 • Адыгэ Лъапсэрыхымрэ Хэку Ихунымрэ нэгъуэщI къэралыгъуэхэм къегъэщтэн щхьэкIэ нэгъуэщI гупхэм къагъэхъея Iуэхухэм елъытауэ ДАХ-ым цивил хасэ щытыкIэм текIыу къэрал къулыкъущIапIэ теплъэр зытригъауэу зэрыпсалъэм и щхьэусыгъуэм;
 • «Дибзэр УФ-м ехъумэ» хуэдэ псалъэхэр увыIэгъуэ имыIэу жызыIэ ДАХ-м Хэкум анэдэлъхубзэ джыныр ухэдэ хъууэ зэрыщащIам теухуауэ зыщIиущэхуам ищхьэусыгъуэм, УФ-м мы ищIыкIэм «Адыгэбзэр хъума зырыхъуным зыкIэ зырыщхьэмыпэр, нэхъыкIэжыу, анэдэлъхубзэр хъумэным зэран зэрыхуэхъур» наIуэу щытрэ пэт, мыхэм зырыпэщIэмыувам и щхьэусыгъуэм.

 

Мы зигугъу тщIахэмрэ нэгъуэщI упщIэхэмрэ критикхэмрэ,ахэм елъыта ди гупщысэхэмрэ 2014-м и август мазэм тхыгъэу къэттауэ щытащ:http://www.kayserikafder.org.tr/?s=deklerasyon.Ауэ мы упщIэхэм ДАХ гупым щыщу зыми жэуап къыритыжакъым. Аращи, ДАХ-ым и тхьэмадэм зырыжиIам хуэмыдэу, ди упщIэхэр мыхьэнэншэу къэнакъым, “жэуапыншэу къэнащ”.

ДАХ-ым и тхьэмадэм жиIа и псалъэр – «мыр нэрылъагъу хъуа иужькIэ ди лъэпкъэгъу щIалэхэм “къытхуэвгъэгъу” жари къыджаIащ»(!)– наIуэу икIи къытедгъэзыжурэ зэрыпцIыр жыдоIэр.

ДАХ гупым «упщIэ бзаджэу» къащыхъуа мы упщIэхэр икIэм икIэжу езыхэм жаIахэмрэ ящIахэмрэ къыдгурагъэIуэным хуэунэтIакъудейт. Мы «щытыкIэмрэ» мы «къэхъуа-къэщIахэм къагъэхъея гузэвэгъуэхэмрэ псалъэмакъхэмрэ» узыхущIегъуэж хъун щIыкIеягъэкъым. Мыбы къыхэкIыу зигугъу тщIа «ди лъэпкъэгъу щIалэ» псалъэкIэ зигугъу ящIа дэ “къытхуэвгъэгъу” жытIэу зыми яжетIакъым.

Дэ дызхапIыкIа щэнхабзэм нэрыбгэ къэс къыттрилъхьэ лъэпкъ гулъытэныгъэмрэ пщэрылъхэмрэ дызэрыщыгъуазэщи, пхэнжу, игъуэджэу гу зылъыттэ псори дяпэкIи ину жытIэнущ, яужьи дитынущ. ДАХ-ыр иджыри Aдыгэхэм я гукъеуэхэр IэщIыб зыщI изекIуэкIэхэмрэ и лэжьыгъэхэмрэ зыхимныжу щытмэ, ДАХ-ым изэхэтыкIэмрэ илэжьэкIэмрэ дицIыхухэм гу лъатэхукIэ мы ди щытыкIэдыдэм дытетынущ.

Кайсери Кавказ Хасэ

Хасащхьэ Гуп

Kayseri Kafkas Derneği Tüm Hakları Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz. ©2014 Tel: 352 222 64 81 E-Posta:kayserikafder@gmail.com Frontier Theme