Kayseri Kafkas Derneği

Псэм ипэ напэ

KAMUOYUNA DUYURULUR! RUSYA FEDERASYONU ALDIĞI BİR KARARLA ANADİLİMİZİ SEÇMELİ DERS HALİNE GETİRMİŞ VE HAFTALIK DERS SAATİ SÜRESİNİ AZALTMIŞTIR. ADIGELERİN ANADİLİNİ KISITLAYAN VE YOK ETMEYE NEDEN OLABİLECEK BU YASA KADİM KÜLTÜRÜMÜZE VE VAR OLMA ÇABASI VEREN DİLİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR. UYGULAMANIN SON DERECE YANLIŞ OLDUĞUNA VE BU KARARDAN DERHAL VAZGEÇİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ. ANAVATANDA VE TÜM DÜNYADA YAŞAYAN ADIGELERİN ANADİL HAKLARININ KORUNMASINDAN YANAYIZ VE BUNUN İÇİN VERİLECEK BÜTÜN ÇABALARI DESTEKLİYORUZ.

Хэхэс адыгэр мыувы1эу дык1элъоплъ иужьрей зэманым адыгэбзэр егъэджыным теухуауэ Хэкум къик1 хъыбархэм. Псом хуэмыдэу дрогузавэ Урысейм анэдэлъхубзэхэр 1эмалыншэ дерсхэм я бжыгъэм хагъэк1ыжыну яужь зэритым. А унафэ мыхъумыщ1эр дэзы1ыгъ унафэщ1хэр ди лъэпкъым къызэрыхэк1ыр куэду ди жагъуэщ. Бзэр хъумэныр, псоми зэрытщ1эщи, культурэр, хабзэр, тхыдэр, лъэпкъыщхьэр хъумэным и лъабжьэщ. Хамэ къэралхэм ипхъыхьауэ ис адыгэр бзэр хъумэным и 1уэхук1э сыт щыгъуи зыщыгугъыу щытар Хэкуращ. Сыту жып1эмэ, зэман к1ыхьк1э хэхэс адыгэм и бзэр зэрихъумэжын 1эмалу и1ахэр мащ1эщ.
Хэкум и 1эщ1агъэл1хэр, егъэджак1уэхэр, журналистхэр бзэм и 1уэхук1э сыт щыгъуи ди щапхъэт, анэдэлъхубзэк1э бзэрабзэ хэкурыс сабийхэм я адыгэбзэр хэхэсымк1э гурыф1ыгъуэшхуэщ. Ауэ нобэ, къызэрыдгуры1уэмк1э, Хэкумк1и адыгэбзэр хуабжьу т1асхъап1э щихуа зэманщ. Дэтхэнэ зы адыгэри – ар къулыкъущ1э, егъэджак1уэ, адэ-анэ ирехъу – къыхудоджэ: “Маржэ, адыгэбзэр хэутэн евмыгъэщ1, бзэр т1эщ1эхумэ дэ дылъэпкъыжкъым! Нобэ тф1эк1уэдыр пщэдей дымыгъуэтыжыныр хэлъщ, ди щ1эблэм ар къытхуагъэгъункъым”.
Нобэрей зэхуэсым пщ1э къыфхуэзыщ1у зыкъыфхуэзыгъазэр Тыркум, Къайсэр къалэ и Адыгэ Хасэрщ.
26.06.2018

Kayseri Kafkas Derneği Tüm Hakları Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz. ©2014 Tel: 352 222 64 81 E-Posta:kayserikafder@gmail.com Frontier Theme