Kayseri Kafkas Derneği

Псэм ипэ напэ

ACI KAYBIMIZ.. SEBAHATTİN DİYNER’İ KAYBETTİK

Screenshot_2018-07-28-15-12-00Derneğimizin Kurucu Onursal Başkanı, Kafkas Dernekleri Federasyonu Kurucu Üyesi, Thamademiz Halitbeyören köyünden Emekli Hakim YESEN Sebahattin DİYNER 28.07.2018 günü (bugün) uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek aramızdan ayrılmıştır

Hayatı boyunca Çerkes kültürüne yaptığı katkılarla ve emeğiyle toplumumuz nazarında son derece saygın bir yeri bulunan Thamademiz, Derneğimizin ayakta kalabilmesi için sarf ettiği çabalarla da nesiller boyunca adından saygı ve sevgi ile bahsettirecektir.

Değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet,toplumumuza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Kayseri Kafkas Derneği

SREBRENITSA’YI ANIYORUZ..

Yakın tarihin en trajik olaylarından biri olan Srebrenitsa katliamının üzerinden 23 yıl geçti. Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te başlayan, kadınlar ve çocuklar dahil en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü soykırım, sadece Bosna Hersek’te değil, tüm dünyada acının ve adalet arayışının sembolü haline geldi.

Srebrenitsa katliamı II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa’daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini yaşamış bir milletin çocukları olarak, soykırım acısının ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu acıyı paylaşıyoruz.

Dünya üzerinde bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması dileğiyle..

Kayseri Kafkas Derneği

2e5a655f5ffd3c3b8ebd5bd30af9e34d

9.GELENEKSEL UZUNYAYLA ÇERKES KÜLTÜR FESTİVALİ

WhatsApp Image 2018-07-03 at 09.43.16

Kayseri Kafkas Derneği tarafından 1998 yılında Pınarbaşı/Büyükgümüşgün Köyü’nde ilki gerçekleştirilen Uzunyayla Festivali’nin 9.sunu düzenliyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Kayseri Kafkas Derneği olarak 50.yılımızı kutluyor oluşumuzun da coşkusuyla binlerce insanın bir araya geleceği 9.Geleneksel Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali’ne hepinizin katılımlarını bekliyoruz!

Afişte belirtilen programın haricinde çeşitli kültürel etkinlikler ve sürprizler de sizleri bekliyor olacak.
#cerkesfest2018

КАФФЕДЫМРЭ ДУНЕЙПСО АДЫГЭ ХАСЭМРЭ Я ЗЭПЫЩ1ЭНЫГЪЭМ, 2018 ГЪЭМ МЭКЪУАУЭГЪУЭМ (06) И 30 МАХУЭМ ДАХ-ым ДАЩ1ЫНУ ЗЭ1УЩ1ЭМ ЕХЬЭЛ1АУЭ ДИ ЕПЛЪЫК1ЭХЭМ ЖЫЛАГЪУЭР ЩЫДГЪЭГЪУЭЗЭНУ ДЫХУЕЙЩ.

IMG-20180628-WA0007-1

26.06.2018-м КАФФЕДЫМ И ОФИЦАЛ  ВЕБ САЙТЫМ къратха “КАФФЕД-ДАХ. АНКАРА. ЗЭ1УЩ1Э” зи псалъащхьэ хъыбарым ипкъ къик1ыуэ, Каффед-ДАХ зэхущытык1эм теухуауэ, КЪАЙСЭР КЪАЛЭМ ДЭТ АДЫГЭ ХАСЭМ и ц1эк1э ди лъэпкъэгъухэм зыныфхуэдгъазэу щыгъуазэ фытщ1ын хуей мэхъур.

Псори зэрыщыгъуазэщи, Каффедымрэ ДАХ-ымрэ я зэхущытык1эр ДАХ-ыр щ1аухуа щхьэусыгъуэхэмрэ принципхэмрэ езэгъын ип1эк1э, Адыгэ лъэпкъым зи ягъэ ек1ын лэжьыгъэхэр зэрилэжьым къыхэк1ыу, Къайсэр хасэри, адрей хасэхэри зыхэлэжьыхьауэ илъэсит1 ипэ зы унафэ къащтат. Каффедым и официал сайтми къызэрыратхауэ, ДАХ-ым къыхэмык1ыжыпэми, Каффед-Дах зэпыщ1эныгъэр п1алъэк1э зэтрагъэувы1эн унафэр къащтагъат,http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3091-kaffed-y%C3%B6netim-kurulu-,

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3105-kaffed-den-d%C3%A7b-konulu-kamuoyu- Ик1и ДАХ-ымрэ дэрэ ди зэпыщ1эныгъэр щ1ызэтедгъэувы1а щхьэусыгъуэм зы зэхъуэк1ыныгъэ закъуи къыхэхъухьакъым.  Уеблэмэ, мыбы иджыри зы щапхъэ къыхэхъуащ: УФ-м анэдэлъхубзэхэм ехьэл1ауэ Думэм щыпхык1а закон проектым теухуауэ дэгу-нэф зищ1ауэ ДАХ-ым зы реакцие зэримыгъэлъагъуэрщ.

Ауэ езым къищтауэ щыта мы унафэм Каффедыр епц1ыжащ. Ипэ к1ыщ1э, Дунепсо Адыгэ Хасэм Каффедым езым и ц1эк1э игъэк1уа унафэщ1 гупым хэт л1ык1уэхэр, Каффедым къищта унафэм къемыдэ1уэжу, и зэхуэсхэм псоми к1уащ. Мыр Каффедым ищ1эрэ имыщ1эрэ тэрэзу тхузэхэгъэк1акъым. Иужьрейуэ, мазит1 ипэ Германием щащ1а зэхуэсым аргуэру езы Каффедым и тхьэмадэ дыдэр, унафэщ1 гупым хэтхэри игъусэу, к1уахэщ. Къык1элъык1уэ зэхуэсыр Анкара Нарт Ситеси’м щащ1ыну абы унафэ къыщащтащ. Махуит1 нэужьым Анкара мы зэхуэсыр щащ1ынущ, абыи хасэ тхьэмадэхэр ирагъэблэгъащ, хэт к1уэнуми мык1уэнуми дэ тщ1экъым, ауэ мы зэхуэсым и лэжьыгъэм дэ дыхэткъым. Сыт дыщ1эмык1уэнур? Каффедым къищта унафэм езыр-езыру епц1ыжащ, пщ1э хуищ1акъым, ДАХ-ым хэт езым и унафэщ1 гупым щыщ л1ык1уэхэри езым къедэ1уэжакъым.
Мыпхуэдэу щыхъук1э, ипэк1э куэдрэ дызыхэта адрей зэхыхьэ пщ1эншэхэм хуэдэу, фэрыщ1ыгъэ щытхъу ф1эк1а нэгъуэщ1 зыри къыпэмык1уэжыну фэ идоплъри, мы къэк1уэну зэхуэсми Къайсэр хасэм и ц1эк1э дыныхыхьэкъым.

КЪАЙСЭР АДЫГЭ ХАСЭ

KAFFED-DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ (DÇB) İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME VE 30 HAZİRAN 2018 ANKARA TOPLANTISI HAKKINDA KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

dunyacerkesbirligiflag indir

26/06/2018

26.06.2018 tarihinde KAFFED tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan “KAFFED DÇB TOPLANTISI ANKARA’DA başlıklı habere binaen, KAFFED-DÇB ilişkileri üzerine Kayseri Kafkas Derneği olarak bir kez daha değerlendirme ve söz konusu toplantı hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapma gereği hâsıl olmuştur.

Bilindiği üzere KAFFED-DÇB ilişkileri, DÇB’nin kuruluş ilke ve amaçları ile bağdaşmayan, aksine Çerkes toplumuna zarar veren çalışmaları nedeniyle, Derneğimizin de aktif olarak içinde bulunduğu Başkanlar Kurulu’nun tavsiye kararları neticesinde;

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3091-kaffed-y%C3%B6netim-kurulu-toplant%C4%B1s%C4%B1-yap%C4%B1ld%C4%B1.html

ve

http://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3105-kaffed-den-d%C3%A7b-konulu-kamuoyu-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.html

isimli KAFFED’in resmi internet sitesinde yayınlanan bildirilerden de anlaşılacağı üzere, KAFFED-DÇB ilişkileri askıya alınmış idi.

Fakat karardan sonraki dönemlerde yapılan Başkanlar Kurulu toplantılarında ve KAFFED Genel Kurulu’nda ısrarla dile getirdiğimiz üzere; bu kararın sembolik bir karardan öteye geçmemiş oluşunu yaşanan süreçte, tecrübe etmiş bulunmaktayız. Zira; DÇB ile olan ilişkilerin askıya alınma nedenlerinden herhangi birisinde gelişme ve değişme olmamıştır. Bunun en güzel örneği DÇB’nin, Rusya Federasyonu’nun hali hazırda “yerel dillerde zorunlu eğitimi kaldırıp, bunu isteğe bağlı hale getiren yasa teklifi tasarısına dahi sessiz kalmasıdır.

DÇB’de KAFFED’i temsilen görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri’nin toplantılara defalarca iştirak etmiş olması, devamında önce Almanya’da 2018 Yılı Nisan Ayı’nda yapılan toplantıya Genel Başkan düzeyinde katılımın sağlanmış olması, yine 30 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da NART SİTESİ’nde DÇB toplantısının yapılacağının planlanmasının tamamı birlikte değerlendirildiğinde, KAFFED’in, DÇB ile olan ilişkilerini askıya alma kararını, hangi ciddiyetle uyguladığı ortaya çıkacaktır.

KAFFED Yönetim Kurulu’nun, DÇB Genel Merkezi ile ilişkilerin askıya alınması kararının gerekçesi, Çerkes halkının sorunlarına karşı takınılan duyarsız tutum ile Çerkes kamuoyunda tepkilere neden olan eylem ve söylemlerde ısrar edilmesidir. DÇB’nin bu davranışlarına son vermesi için KAFFED tarafından ilişkiler askıya alınmıştır. Bu karara riayet edilmemesi, DÇB deki sorunların ve dolayısıyla Çerkes toplumunun sorunlarının çözümüne katkı sağlamayacaktır.

Tüm bu anlatılan sebeplerle, DÇB ile olan ilişkilerin askıya alınması kararına aykırı ve daha önce defalarca yapılan, bir kısmına bizlerin de katıldığı, konuşmaktan ve tartışmaktan ibaret olan, yapıcı ve somut kararların alınamadığı, bir nevi hamaset kokan, etkisiz toplantıların devamı niteliğinde olacak Ankara NART SİTESİ’nde yapılacak toplantıya katılmayacağımızı, yapılan bu yanlışın bir parçası olmayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ

Kayseri Kafkas Derneği Tüm Hakları Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz. ©2014 Tel: 352 222 64 81 E-Posta:kayserikafder@gmail.com Frontier Theme