ДИ ЛЪЭПКЪУЭГЪУ ЛЪАПIЭХЭ,
Ди Адыгэ хасэм дэлэжьэгъу хуэхъуну «Зыбзэ» и фIэщыцIэуэ, Адыгэбзэм телэжыхьыну зы гупухуа дунеим къытехьащ. Тхьэм тхуэмахуэ ищI.
Ди бзэмкIэ дэ едгъэджэфынущ, зэджэр ятхыфу, ятхыжам къеджэжыфу, дэ дэIэпыкъуэгъу, дахуэхъуфынущ жызыIэу къежьа, зэпэщ егъэджакIуэ гупым, ари фIыщIэу худолагъ. Ахэм я лэжьыгъэхэм хуэфащэри Тхьэм къахуищIэж.
*Си бзэмкIэ сопсалъэри, си бзэмкэ тха тхыгъэм седжэфкъым, жызыIэхэр.
*Си бзэмкIэ соджэри сытхэфкъым, сотхыри псынщIэу седжэфкъым, жызыIэхэр.
*Сымыпсалъэурэ си бзэм сыщоуж, жызыIэхэр.
*Си бзэр нэхъ шэрыуэу зесхэфатэмэ, сигъу сищхьэ зэбгъэжынутэкым , жызыIээхэр.

*Дэ ди ныбжыр фIэкIащ, ди щIэблэм ящIасэрэт, жызыIэхэр.
ФЫКЪЭБЛАГЪЭ!
Ди гури, ди бжэри, ди бзэри «зыбзэ» Адыгэбзэ гупу фхуIтхащ.
ДИ ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭР КЪЫВОЖЬЭ!
Фи бзэр къэфпсэлъ, фрипсалъэ, фи бзэмкIэ фытхэ, фи бзэмкIэ феджэ, фэ зэвгъащIэ, зэвгъэщIари зымыщIэм евгъэщIэж.
Адыгэбзэр бзэу хъуам я нэхъыжщ. Адыгэбзэр фIыуэ флагъумэ; фIыгъэм нэрынэу зыпыфщIэ…

Гуп Нэхъыжу
ТОКЪМАКЪ Айдын