АНЭДОЛЭ АДЫГЭМ Я КУЛЬТУРЭ: IУЭРЫIУАТЭ ЗЭХУЭХЬЭСЫЖЫНЫМКIЭ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР / ANADOLUDA ÇERKES KÜLTÜRÜ: HALKBİLİM ALAN ARAŞTIRMASI MATERYALLERİ KİTABI ÇIKTI!

Пащты Мадинэ и тхылъыщIэм щызэхуэхьэсащ диаспорэм фIыуэ къыщацIыху IуэрыIуатэзехьэ Щоджэн Алий (1922–2016) жиIэжа текстхэр. Анэдолэ адыгэр зэрыс хэгъэгу нэхъ инхэм ящыщ Узун-Яйлэм щекIуэкIа щIэныгъэ экспедицэхэм къаугъуеижа IуэрыIуатэхэм мыр я япэрей къыдэкIыгъуэщ.

Тхылъым итхэр:

• Адыгэ хъыбарыжьхэр: новеллэхэр, тхыдэ лIыхъужь цIэрыIуэхэм ятеухуа «классик» IуэрыIуатэ сюжетхэр;

• шыпсэхэр;

• гъыбзэхэмрэ тхьэусыхэхэмрэ;

• псалъэжьхэмрэ псэлъафэхэмрэ (а псалъэжьхэм я мыхьэнэр къэзыIуатэ нарративхэр);

• хъуэрыбзэхэр;

• хъуэхъухэр;

• философей хъыбархэр, гъэсэпэтхыдэхэр, гукъэкIыжхэр;

• адыгэ хабзэм (адыгагъэм, уэркъыгъэм) епха хъыбархэр.

Paşti Madina’nın bu kitabında, Çerkes diasporanın bilinen hikayecilerinden Şogen Ali’den (1922-2016) derlenen metinler yer almaktadır. Bu kitap, Anadolu’da yaşayan Çerkeslerin en kalabalık oldukları yerlerden birisi olan Uzunyayla’da yürütülen alan araştırmalarından elde edilen anlatıların yayınlandığı ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

KİTABINDA:

• Kahramanlık hikayeleri: Kısa hikayeler, ünlü tarihsel kahramanlar hakkında ‘klasik’ hikayeler;

• Masallar;

• Ağıtlar, şikayetnameler;

• Atasözleri, söylenceler;

• Alegoriler;

• Yakarışlar;

• Kıssadan hisseler, anılar;

• Çerkes gelenekleriyle ilgili anlatılar.

Bu kitabı, Kayseri Kafkas Derneği, Ankara Çerkes Derneği ve KAFDAV Yayıncılıktan temin edebilirsiniz

Son Duyurular
KAYSERİ KAFKAS DERNEĞİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI Derneğimiz […]
Kayseri Kafkas Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere […]
2019 Yılı Olağan Genel Kurulu’nu 30.06.2019 tarihinde gerçekleştiren Kayseri Kafkas Derneği’nde, yeni […]