АНЭДОЛЭ АДЫГЭМ Я КУЛЬТУРЭ: IУЭРЫIУАТЭ ЗЭХУЭХЬЭСЫЖЫНЫМКIЭ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР / ANADOLUDA ÇERKES KÜLTÜRÜ: HALKBİLİM ALAN ARAŞTIRMASI MATERYALLERİ KİTABI ÇIKTI!

Пащты Мадинэ и тхылъыщIэм щызэхуэхьэсащ диаспорэм фIыуэ къыщацIыху IуэрыIуатэзехьэ Щоджэн Алий (1922–2016) жиIэжа текстхэр. Анэдолэ адыгэр зэрыс хэгъэгу нэхъ инхэм ящыщ Узун-Яйлэм щекIуэкIа щIэныгъэ экспедицэхэм къаугъуеижа IуэрыIуатэхэм мыр я япэрей къыдэкIыгъуэщ.

Тхылъым итхэр:

• Адыгэ хъыбарыжьхэр: новеллэхэр, тхыдэ лIыхъужь цIэрыIуэхэм ятеухуа «классик» IуэрыIуатэ сюжетхэр;

• шыпсэхэр;

• гъыбзэхэмрэ тхьэусыхэхэмрэ;

• псалъэжьхэмрэ псэлъафэхэмрэ (а псалъэжьхэм я мыхьэнэр къэзыIуатэ нарративхэр);

• хъуэрыбзэхэр;

• хъуэхъухэр;

• философей хъыбархэр, гъэсэпэтхыдэхэр, гукъэкIыжхэр;

• адыгэ хабзэм (адыгагъэм, уэркъыгъэм) епха хъыбархэр.

Paşti Madina’nın bu kitabında, Çerkes diasporanın bilinen hikayecilerinden Şogen Ali’den (1922-2016) derlenen metinler yer almaktadır. Bu kitap, Anadolu’da yaşayan Çerkeslerin en kalabalık oldukları yerlerden birisi olan Uzunyayla’da yürütülen alan araştırmalarından elde edilen anlatıların yayınlandığı ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

KİTABINDA:

• Kahramanlık hikayeleri: Kısa hikayeler, ünlü tarihsel kahramanlar hakkında ‘klasik’ hikayeler;

• Masallar;

• Ağıtlar, şikayetnameler;

• Atasözleri, söylenceler;

• Alegoriler;

• Yakarışlar;

• Kıssadan hisseler, anılar;

• Çerkes gelenekleriyle ilgili anlatılar.

Bu kitabı, Kayseri Kafkas Derneği, Ankara Çerkes Derneği ve KAFDAV Yayıncılıktan temin edebilirsiniz

Dernek Duyuruları
2021 Yılı Olağan Genel Kurulu’nu 26.06.2021 tarihinde gerçekleştiren Kayseri Kafkas Derneği’nde, yeni […]
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında Dernek binamızın bulunduğu bölgede başlayan yıkım […]
23 Haziran sabahı Reyhanlıda çok çirkin ve iğrenç bir olay yaşandı.Sapık teşhis […]