АНЭДОЛЭ АДЫГЭМ Я КУЛЬТУРЭ: IУЭРЫIУАТЭ ЗЭХУЭХЬЭСЫЖЫНЫМКIЭ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР / ANADOLUDA ÇERKES KÜLTÜRÜ: HALKBİLİM ALAN ARAŞTIRMASI MATERYALLERİ KİTABI ÇIKTI!

Пащты Мадинэ и тхылъыщIэм щызэхуэхьэсащ диаспорэм фIыуэ къыщацIыху IуэрыIуатэзехьэ Щоджэн Алий (1922–2016) жиIэжа текстхэр. Анэдолэ адыгэр зэрыс хэгъэгу нэхъ инхэм ящыщ Узун-Яйлэм щекIуэкIа щIэныгъэ экспедицэхэм къаугъуеижа IуэрыIуатэхэм мыр я япэрей къыдэкIыгъуэщ.

Тхылъым итхэр:

• Адыгэ хъыбарыжьхэр: новеллэхэр, тхыдэ лIыхъужь цIэрыIуэхэм ятеухуа «классик» IуэрыIуатэ сюжетхэр;

• шыпсэхэр;

• гъыбзэхэмрэ тхьэусыхэхэмрэ;

• псалъэжьхэмрэ псэлъафэхэмрэ (а псалъэжьхэм я мыхьэнэр къэзыIуатэ нарративхэр);

• хъуэрыбзэхэр;

• хъуэхъухэр;

• философей хъыбархэр, гъэсэпэтхыдэхэр, гукъэкIыжхэр;

• адыгэ хабзэм (адыгагъэм, уэркъыгъэм) епха хъыбархэр.

Paşti Madina’nın bu kitabında, Çerkes diasporanın bilinen hikayecilerinden Şogen Ali’den (1922-2016) derlenen metinler yer almaktadır. Bu kitap, Anadolu’da yaşayan Çerkeslerin en kalabalık oldukları yerlerden birisi olan Uzunyayla’da yürütülen alan araştırmalarından elde edilen anlatıların yayınlandığı ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

KİTABINDA:

• Kahramanlık hikayeleri: Kısa hikayeler, ünlü tarihsel kahramanlar hakkında ‘klasik’ hikayeler;

• Masallar;

• Ağıtlar, şikayetnameler;

• Atasözleri, söylenceler;

• Alegoriler;

• Yakarışlar;

• Kıssadan hisseler, anılar;

• Çerkes gelenekleriyle ilgili anlatılar.

Bu kitabı, Kayseri Kafkas Derneği, Ankara Çerkes Derneği ve KAFDAV Yayıncılıktan temin edebilirsiniz

Dernek Duyuruları
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]
АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО […]