Derneğimizin 2017 yılı olağan Genel Kurulu 11.06.2017 tarihinde, Derneğimizin Sahabiye Mah. Kanal Cad. No:44/2 Kocasinan Kayseri adresindeki merkezinde, aşağıda belirtilen gündem ile saat 11:00’de yapılacaktır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı 18.06.2017 tarihinde yine aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. Değerli Üyelerimizin katılımlarını rica ederiz.
Mutlu Akkaya
Kayseri Kafkas Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
1. Açılış, saygı duruşu, Hazirun cetvelinin imzalanması, toplantı yeter sayısının tespiti.
2. Divanın teşekkülü, Divana toplantı tutanağını tanzim ve imza yetkisi verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Genel Kurula arzı ve görüşülmesi.
4. Denetleme Kurulu Raporunun genel kurula arzı.
5. Dernek gelir giderlerinin genel kurula arzı, oylanması ve Yönetim kurulunu ibrası.
6. Derneğimiz tüzüğünün, Kayseri Valiliği Dernekler İl Müdürlüğünün, tüzüğümüzde yapılması gereken teknik içerikteki bazı değişiklikler ile ilgili yazısı uyarınca, Derneğimiz tüzüğünün ilgili maddelerinde değişiklik yapılması hususlarının görüşülmesi ve oylanması
7. Dernek Organları için seçim yapılması.
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.

Dernek Duyuruları
Derneğimize ait Youtube kanalından hem güncel konularla ilgili, hem de geçmişte yapılmış […]
АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО […]