KABARDEY-BALKAR CUMHURİYETİNDE YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ KAMUOYU AÇIKLAMASI
Çerkeslerin 310 yıl önce Kırım Tatarlarına karşı kazandığı Kanjal savaşının yıldönümünde zaferi anma etkinliklerinde Çerkes atlılara yönelik yapılan provokasyon ve engellemeler sonucu çıkan olaylarda 200 e yakın gencimiz ağır darp ve işkenceyle gözaltına alınmıştır.
Başta KBR cumhurbaşkanlığı ve Kaffed olmak üzere tüm dünyadaki sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları örgütlerini KBR de yaşanan insanlık dışı işkence ve göz altılarla ilgili duyarlı olmaya ve biran önce orantısız güç ve polis şiddetiyle gözaltına alınan gençlerimizin serbest bırakılmasıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ КЪЫЩЫХЪУХЭМ ТЕУХУАУЭ
Илъэс 310 ипэк1э Къэнжал зауэм щыгъуэ адыгэр кърым тэтэрым зэратек1уам и ц1эк1э ек1уэк1ыну дауэдапщэм хэтын мурад зи1эу къежьа щ1алэщ1э 200 хуэдизыр, провокациек1э лей ираха иужь, гущ1эгъуншэу япхри полисым яубыдащ.
Дунейм тет жылагъуэ организацэхэр, Тыркум ит KAFFED-ри яхэту, къыхудоджэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщ1хэм зыхуагъэзэну, полисым егъэлеяуэ пхъашэу дызек1уэу иубыда щ1алэщ1эхэр щ1эхыу кърагъэут1ыпщыжыным зэралъэк1к1э дэ1эпыкъуну.

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]