ЩхьэкIуэ зимиIэм и щыгъуэм къикI щыIэ-къым.
Адыгэм зы псалъэ диIэщ “ЩхьэкIуэм щIакIуэ уегъэщI жоуэ. “ЩхьэкIуэ тхуэхъун куэд ди щхьэ къырикIуащ икIи къырокIуэр. Ауэ ди щхьэ къырикIуэ да зы Iуэхум щхьэ сыт тщIэрэ?
Илъэс къэс Майым и 21м ЩыгъуэщIэж махуэ жыдори псэури дызхощыгъуэр. Ауэ дызгъэ-щыгъуэнур къытхуэсхьа Iуэхухэм дахэплъэу мы Iуэхур къытхуэсхьа щытыкIэхэр зэхэтхуу ди щхьэ къырикIуар щхьэкIуэ зыхуэтщIижу ди пщэдейм щхьэ зыри тщIэкъым. Дощыгъуэри дызбгыролъэлъижыр. Щыгъуэм къыхэтхын хуей щхьэкIуэр къызэрхэдмыхым щхьэ мэхуит нэужьым псэури тщогъупщэжыр.
Ди щхьэкIуэмкIэ дежьэн хуейщ. Мы махуэхэр къытхуэсхьауэ щыт ди щытыкIэхэр зэхэдгъэ-кIыу дэ зэрыдимыIам щхьэ дэзгъэгъэкIуэда еп-лъыкIэрэ щытыкIэхэр къэдгъэунэхун хуейщ. ТIани щхьэкIуэ фхуеймэ мис ди дуней теты-кIэр: хэхэсыр зы щIыпIэкIэ маплъэр хэкуры-сыр пэмыщI зы щIыпIэкIэ маплъэр. Псалъэ гъущэкIэ Iущыу дунейм дытет дызфIощIиж.
Ди щхьэкIуэр нобэ нэхъ инщ. Псом нэхрэ нэхъыбэ дылэжьын хуейщ. Хэкуншагъэм нэхъ нэхъ щхьэкIуэшхуэ щыIэ хэхэсым щхьэ? Уи блэкIар зытекIуэдар зыщыбгъэгъупщэу нобэ къудейм щхьэ псэуным нэхъ щхьэкIуэшхуэ щыIэ?
Е ди щхьэкIуэхэм къыдитыну къэрумкIэ гъа-щIэм дырикIуэнурэ зы пщэдей диIэнущ, е ди щхьэ ди псэм ирикIуэнущ псори.
24.05.2016 15:18

Dernek Duyuruları
07.01.2024 tarihinde KAFFED’ den ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulumuz sonrası bazı internet […]
Değerli üyemiz, 2023-2024 dönemi itibariyle Dernek kayıtlarımız yeni bir otomasyon sistemine geçirilecek […]
Kayseri Kafkas Derneği tüzüğü gereği Başkan Nurşah Özyürek başkanlığındaki yönetim kurulunca 13/12/2023 […]