АДЫГЭ/ШЭРДЖЭС ТХЫБЗЭМ И МАХУЭ ГЪАТХАПЭМ И 14-МТЫРКУМ КЪАЙСЭР ХАСЭМ ЗЭХЕШЭ ЯПЭРЕЙ ДУНЕЙПСО ЩIЭНЫГЪЭЗЫХЭДЗЭKAYSERİ KAFKAS DERNEĞİADIGEBZE/ÇERKESCE YAZI GÜNÜ 14 MARTULUSLARARASI 1. […]