Псыпэр къыщежьэр, псым и нэращ. Мис ар псынэращ. Псынэм псыпэр къыщожьэри, ежэхыурэ зы гъуэгу, ез псым и гъуэгур къегъуэтыж. И […]